Solglittret

Senaste nytt!


Avgift för andrahandsupplåtlse
[2019-08-19] Från och med 1 september 2019 inför Brf Solglittret en avgift för andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenheter.. Avgiften uppgår till 10% av basbeloppet, vilket blir 387 kr per månad för 2019 och 394 kr per månad för 2020.

För att upplåtas (hyra ut) din lägenhet, för längre eller kortare tid krävs medgivande från Bostadsrättsföreningen.
Läs mer om andrahandsuthyrning och andrahandsupplåtelse!
Renovering av tegelfogar
[2019-07-29] Under 2016 renoverades fönsterbalkar och tegelfogar på höghusens tegelfasader mot gårdssidan. Nu är det dags att åtgärda övriga fogar. Med start den 5 augusti och under det närmaste halvåret kommer resterande tegerlfogar att renoveras.
Renoveringen ingår som en del av förenningens löpande fastighetsunderhåll.

Samtliga boende är informerade om den preliminära tidplanen för arbetet.

Ekonomin långsamt allt dättre
[2019-06-26] Ännu ett år med ett mindre överskott, vilket medför att föreningens ackumulerade förlust minskar.

Efter årsmötet består styrelsen av sju ledamöter och tre suppleanter.
Förra året fortsatte reliningen av avloppsstammarna i hus A och C och reliningen av bottenstammarna slutfördes..

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt.

Årsmötesprotokollet hittar du här
Årsredovisningen hittar du här

Latest News!


Second-hand letting fee
[2019-08-19] From September 1, 2019, the Brf Solglittret introduces a fee for second-hand letting of condominiums. The fee amounts to 10% of the base amount, which will be SEK 387 per month for 2019 and SEK 394 per month for 2020.

In order to rent (rent out) your apartment, for longer or shorter periods, permission from the Housing Society is required.
Read more about second-hand letting!

Renovation of brick joints
[2019-07-29] In 2016, window beams and brick joints were renovated on the tall brick facades facing the courtyard. Now it's time to fix the other joints. From the 5th of August and for the next six months, the remaining tile joints will be renovated.
The renovation is part of Brf Solglittret's ongoing property maintenance.

All residents are informed of the preliminary timetable for the work.

The economy is slowly improving
[2019-06-27] Another year with a small surplus, which means that the association's accumulated loss decreases.
Last year the relining of the drainagetrunks i house A och C continued and the relining of the vertical drainage trunks was completed

Following the annual meeting, the Board consists of seven members and three deputies.

Now the minutes of the annual meeting are available.

The minutes from the Annual Meeting 2019
The annual report


Till toppen To the Top

Copyright © Brf Solglittret 2016

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!